Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

MATPROJEKT MATEUSZ MUCHEWICZ przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy Siedliska. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Dane identyfikacyjne są przekazywane do strony trzeciej w ramach Google Analytics.

Gromadzenie danych

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
  – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową. Ponadto dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w  nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania
w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Serwis korzysta z mechanizmu Cookies. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu oraz śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie przechowują dane osobowe oraz inne informacje zebrane od użytkowników. W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookies do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MATEUSZ MUCHEWICZ działający pod firmą MATPROJEKT MATEUSZ MUCHEWICZNIP: 5882248152.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

istownie: ul. Jana Matejki 8, 84-230 Rumia
telefonicznie: 506 143 403
e-mailem: biuro@siedliskonawydmach.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do dokonania rezerwacji, realizacji usługi noclegowej oraz powiązanych usług świadczonych przez Siedlisko.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:

– wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym rezerwacji noclegu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych lub archiwizacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest wymiana informacji z Klientem; prowadzenia windykacji należności; ewentualnego ustalenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; monitoringu wizyjnego, gdzie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podwykonawcy
– podmioty przetwarzające i inni odbiorcy, z którymi współpracujemy: podmioty świadczące wsparcie techniczne, usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe lub kadrowe, podmioty świadczące usługi informatyczne lub marketingowe, firmy ubezpieczeniowe, kurierskie, przewozowe lub zapewnianiające bezpieczeństwo osób i mienia, a także firmy świadczące usługi porządkowe lub gastronomiczne.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych, uzależniony jest od celu dla którego dane są zbierane. W przypadku przetwarzania na podstawie:

– wyrażenia zgody: do momentu wycofania zgody,
– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy: przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, maksymalnie przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
– wypełnienia obowiązku prawnego: przez czas określony w tych przepisach,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym marketingu usług oraz kontaktu: do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania, prowadzenia windykacji należnych roszczeń, ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: do momentu przedawnienia roszczeń, zapewnieniu bezpieczeństwa osób
i mienia: przez okres maksymalnie 3 miesięcy lub przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą do współdziałania w celu realizacji usług dla Klientów świadczonych przez Siedlisko.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:

– wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym m.in. umowy o współpracę, o podwykonawstwo, itp. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych lub archiwizacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest wymiana informacji z Klientem; prowadzenia windykacji należności; ewentualnego ustalenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; monitoringu wizyjnego, gdzie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podwykonawcy
– podmioty przetwarzające i inni odbiorcy, z którymi współpracujemy: podmioty świadczące wsparcie techniczne, usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe lub kadrowe, podmioty świadczące usługi informatyczne lub marketingowe, firmy ubezpieczeniowe, kurierskie, przewozowe lub zapewnianiające bezpieczeństwo osób i mienia.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych, uzależniony jest od celu dla którego dane są zbierane. W przypadku przetwarzania na podstawie:

– wyrażenia zgody: do momentu wycofania zgody,
– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy: przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, maksymalnie przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
– wypełnienia obowiązku prawnego: przez czas określony w tych przepisach,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym marketingu usług oraz kontaktu: do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania, prowadzenia windykacji należnych roszczeń, ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: do momentu przedawnienia roszczeń, zapewnieniu bezpieczeństwa osób
i mienia: przez okres maksymalnie 3 miesięcy lub przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ

ZAREZERWUJ SWOJE WAKACJE